Privacybeleid - Camping Lloret Blau

Privacybeleid

Gegevensbeheerder

De onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in het kader van dit privacybeleid is:

CAMPING LLORET BLAU S.L. NIF: KG000052 Adres: C/ Provença 286, 2-1, 08008 Barcelona Email: info@campinglloretblau.com Web: campinglloretblau.com Telefoon: +34 972 36 54 83

CAMPING LLORET BLAU S.L., erkent het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe deze op een verantwoordelijke manier en in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming te behandelen.

Dit privacybeleid heeft tot doel alle aspecten te regelen met betrekking tot de verwerking van gegevens van de verschillende gebruikers die browsen of hun persoonlijke gegevens verstrekken via de verschillende formulieren op de website.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd of die u identificeerbaar maken. Via de website verzamelen wij in de daarvoor bestemde vakjes de persoonsgegevens die de gebruiker ons meedeelt: naam, voornaam, e-mail, telefoon, postadres, woonplaats, enz., alsook alle gegevens die de gebruiker ons vrijwillig meedeelt via een van de sociale netwerken waarop hij/zij is ingeschreven. In dit geval hangt de privacy af van de door de gebruiker ingestelde configuratie en van de voorwaarden van het sociale netwerk zelf.

Het bezoek van de gebruiker aan de website houdt niet in dat hij/zij enige informatie over zijn/haar persoonsgegevens moet verstrekken. In geval van verstrekking ervan zullen de gegevens echter op rechtmatige wijze worden verwerkt, waarbij te allen tijde de beginselen en rechten in de RGPD 2016/679 van 27 april 2016 en de LOPDGDD 3/2018 van 5 december in acht zullen worden genomen.

Doel, duur en rechtmatigheid van de verwerking:

De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om het verzoek of de aanvraag van de gebruiker via het contactformulier op de website te behandelen. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker om zijn verzoek, vraag of een via dit formulier ingediend verzoek te verwerken en te beheren. Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen en gedurende de tijd die wettelijk is bepaald, met een minimum van 3 jaar. De basis van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker heeft gegeven door het vakje voor de aanvaarding van ons privacybeleid aan te vinken alvorens het verzoek te verzenden. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Om uw ervaring bij het surfen op de website te verbeteren. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt door de cookies te verwijderen en gedurende de wettelijk vastgestelde termijn met een minimum van 3 jaar. De basis van de legitimiteit om uw ervaring bij het surfen op de website te verbeteren, is de toestemming die de gebruiker geeft bij het accepteren van cookies. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Onze sociale netwerken te beheren en u informatie te sturen over onze activiteiten en producten. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt en gedurende de wettelijk vastgestelde termijn, met een minimum van 3 jaar. De legitieme grondslag om onze sociale netwerken te beheren en u onze activiteiten en nieuws toe te sturen, is de toestemming die u ons daarvoor geeft. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Doorgifte of mededeling van persoonsgegevens en internationale doorgiften:

Uw gegevens worden niet meegedeeld of bekendgemaakt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of de met de verantwoordelijke voor de verwerking verbonden dienstverleners optreden als gegevensverwerkers.

Er worden geen internationale overmakingen verricht, maar indien dat toch gebeurt, wordt u daarvan in kennis gesteld om uw toestemming te verkrijgen.

Bijwerking van gegevens

Het is voor ons belangrijk dat de gebruiker ons op de hoogte brengt van elke wijziging in zijn persoonsgegevens, anders zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

De gebruiker staat in voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte persoonsgegevens, garandeert dat alle verstrekte informatie overeenstemt met de werkelijkheid en dat deze actueel en juist is, en is verplicht elke wijziging mee te delen.

Gegevens van derden

Indien de gebruiker gegevens van derden voor eender welk doel aan CAMPING LLORET BLAU S.L. verstrekt, garandeert hij dat hij deze gegevens op een wettige manier heeft verkregen, dat hij de betrokkenen vooraf heeft ingelicht, hun toestemming heeft verkregen om ze mee te delen en dat de verstrekte informatie juist en waarheidsgetrouw is.

Verplicht karakter van de gevraagde informatie

Al onze formulieren hebben een asterisk (*) in de verplichte gegevens. Indien de gebruiker deze velden niet invult, of het vakje om het privacybeleid te aanvaarden niet aanvinkt, zal de informatie niet mogen worden verzonden.

Gebruik van wachtwoorden

Om toegang te krijgen tot de privézone moet de GEBRUIKER “inloggen” met het e-mailadres en het wachtwoord die op het inschrijvingsformulier zijn gegenereerd, volgens de regels van complexiteit die op een bepaald moment op de website zijn vastgesteld.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de goede bewaring en vertrouwelijkheid van de identifiers en/of wachtwoorden die zij bij de registratie hebben gekozen, en verbinden zich ertoe het gebruik ervan niet aan derden over te dragen, noch toegang te verlenen aan buitenstaanders.

Evenzo is het de plicht van de gebruiker om de Verantwoordelijke onmiddellijk in kennis te stellen van elke gebeurtenis die het oneigenlijk gebruik van de identifiers en/of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang daartoe, teneinde over te gaan tot de onmiddellijke annulering ervan.

Rechten van de betrokkenen:

U heeft recht op toegang tot uw gegevens en op een bevestiging van de verwerking ervan, alsmede op een kopie van de persoonsgegevens die in behandeling zijn. U hebt het recht deze bij te werken en te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of om verwijdering van gegevens wanneer deze niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door uw toestemming in te trekken, alsmede uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Evenzo heeft u het recht niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen C/ Provença 286, 2-1, 08008 Barcelona. E-mail: info@campinglloretblau.com

Indien u van mening bent dat uw rechten niet naar behoren zijn behandeld, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op www.aepd.es.

Verwerking van gegevens van minderjarigen

Iedereen die via de formulieren op deze website gegevens verstrekt en de verwerking ervan aanvaardt, verklaart ouder te zijn dan 14 jaar; de toegang tot en het gebruik van het portaal door minderjarigen onder die leeftijd is verboden. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking op enig moment vaststelt dat een minderjarige jonger dan 14 jaar persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij overgaan tot annulering daarvan. Evenzo kunnen ouders of voogden in elk geval CAMPING LLORET BLAU S.L. contacteren om de toegangsaccount te blokkeren van minderjarigen die onder hun hoede zijn en die zich geregistreerd hebben door hun identiteit te vervalsen.

Sociale media

Het doel van tools zoals Facebook, Twitter, Instagram, enz. of andere sociale netwerken is om zichtbaarheid en verspreiding te geven aan de activiteiten die door onze organisatie worden uitgevoerd. Deze instrumenten slaan persoonsgegevens op de servers van de respectieve diensten op en vallen onder hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk op het moment van registratie door te nemen en te lezen, rekening houdend met de verschillende configuratiemogelijkheden met betrekking tot de mate van privacy van het gebruikersprofiel op het sociale netwerk.

Evenzo behoudt de controller zich het recht voor om door derden gepubliceerde informatie die in strijd is met de wet, daartoe aanzet of berichten bevat die de waardigheid van personen of instellingen aantasten, van zijn sociale netwerken te verwijderen. Zij behoudt zich tevens het recht voor om de profielauteur van deze berichten te blokkeren of aan te klagen.

Behandeling van cookies:

Een cookie is een klein bestand dat wordt gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt. Cookies stellen de website onder meer in staat om informatie over het surfgedrag van de gebruiker of zijn computer op te slaan en op te vragen, en afhankelijk van de informatie die zij bevatten en de manier waarop hij zijn computer gebruikt, kunnen zij worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in zijn browsersoftware te selecteren. U kunt meer informatie vinden door ons Cookiebeleid te lezen.

Open chat
Need help?
Hi 👋
Can we help you?