Wettelijke kennisgeving - Camping Lloret Blau

WETTELIJKE KENNISGEVING

CAMPING LLORET BLAU S.L., verantwoordelijk voor de website, hierna te noemen VERANTWOORDELIJK, biedt de gebruikers dit document aan, waarmee zij beoogt te voldoen aan de verplichtingen van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, en tevens alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor gebruik.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn.

CAMPING LLORET BLAU S.L. behoudt zich het recht voor om elk soort informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de gebruikers van deze verplichtingen, waarbij de publicatie op de website van CAMPING LLORET BLAU S.L. als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: www.campinglloretblau.com Handelsnaam: CAMPING LLORET BLAU S.L. Bedrijfsnaam: Camping Lloret Blau NIF: B65728321 Geregistreerd kantoor: C/ Provença 286, 2-1, 08008 Barcelona. Telefoon: +34 972 36 54 83 e-mail: info@campinglloretblau.com

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, de bewerking, de compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo’s, tekst en/of grafische elementen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ of, in voorkomend geval, beschikt over een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd waren, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, verspreiding en commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ vereist. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet aan de VERANTWOORDELIJKE toebehoren en die op de website kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen die daarover zouden kunnen ontstaan. De VERANTWOORDELIJKE geeft uitdrukkelijk toestemming aan derden om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite van campinglloretblau.com .

De VERANTWOORDELIJKE erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van welke rechten of verantwoordelijkheid dan ook met betrekking tot hen, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen.

Indien u opmerkingen wenst te maken over eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, of over de inhoud van de website, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naarinfo@campinglloretblau.com.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE partij wijst elke aansprakelijkheid af voor de op haar website gepubliceerde informatie voor zover deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij van buitenaf.

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisering van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval van tijdelijke aard, met als enig doel het surfen efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval leveren deze cookies zelf gegevens van persoonlijke aard op en zij zullen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte browser herkent om het surfen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang hebben tot de zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Zij kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, parameters voor het verkeer te bepalen, het verloop en het aantal inzendingen te controleren, enz., en zijn in deze gevallen technisch gezien overbodig, maar nuttig voor de gebruiker. Deze website installeert geen cookies zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie.

Koppelingsbeleid

Vanaf de website kunt u worden doorverwezen naar de inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectieve websites wordt ingevoerd, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal zij overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

Vanaf de website kunt u worden doorverwezen naar de inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectieve websites wordt ingevoerd, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal zij overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct functioneert. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter de mogelijkheid van bepaalde programmeringsfouten niet uit, noch het optreden van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een naar behoren geregistreerd server-activiteitenbestand dat het mogelijk maakt de gegevens achteraf te verwerken om zuiver statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het toepasselijke recht in geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de voorwaarden die de wetteksten vormen, evenals elke vraag met betrekking tot de diensten van deze website, is het Spaanse recht.

Open chat
Need help?
Hi 👋
Can we help you?